top of page

WangPutTan

/biography

/about us

ชาวังพุดตาล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ในการเพาะปลูกและผลิตชา บนดอยแม่สลองซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเล1,200 กว่าเมตร ซึ่งมีภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะแก่การปลูกชาอูหลง โดยรอบเขาปกคลุมด้วยหมอกและอากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตลอดปี

ชาวังพุดตาล ได้คัดสรรยอดชาที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิธีพิถัน จึงทำให้ชาวังพุดตาล มีรสชาติที่กลมกล่อม ชุ่มคอ พร้อมกลิ่นหอมกรุ่นๆอย่างละเมียดละไมรสชาติเยี่ยม และมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย

bottom of page